Procediments de menors

Donar suport i informar, des d’una figura d’un menor, a altres menors en temes de bullying i prevenció del suïcidi. També és un derivador en casos d’infraccions administratives i delictes flagrants.