Desenvolupament de software

Eines i programes de desenvolupament propi

  • Bluebox: Interfície web de centraletes VoIP amb Asterisk
  • Whale: ERP propi enfocat a cobraments menuals i per quotes
  • Colibrí: Programa per a realitzar qualsevol tipus d’Auditoria (utilitzada sobre ISO 27001, LSSICE, RGPD i compliance)
  • Cóndor: Programa per a gestionar bústies de denúncies (segons la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión)
  • Certificador: Eina de certificació d’enviament de correus electrònics