Doktor Procesal Civil

Assistent en la Llei d’enjudiciament civil i procés civil.