Doktor Procesal Civil

Assistent a la Llei d’Enjudiciament Civil i procés civil. Eina complementària per a lletrats i operadors jurídics.